Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Chef-Privé

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met Chef-Privé gesloten overeenkomsten.

Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door Chef-Privé.

2. Totstandkoming overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 2 weken en zijn louter informatief.

Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte (incl. de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden) en betaling van een voorschot, behoudens andersluidend beding, ten belope van 35% van het bedrag van de offerte, en dit binnen de zeven kalenderdagen na schriftelijk of elektronisch akkoord met de offerte. Bij ontstentenis van tijdige betaling van dit voorschot zullen er geen goederen, noch enige dienst geleverd worden.

Indien na totstandkoming van de overeenkomst nog bijkomende diensten, materialen of goederen gevraagd worden zullen bij ontstentenis van schriftelijke overeenkomst verrekend worden aan door Chef-Privé te bepalen, marktconforme prijzen voor het ter beschikking stellen van deze diensten, materialen, gebruiks- of verbruiksgoederen.

3. Annulering

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven mits betaling van een verbrekingsvergoeding van:

100% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt 5 kalenderdagen of minder, vooraf aan de overeengekomen datum van uitvoering;

50% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tussen 10 kalenderdagen en 6 kalenderdagen vooraf aan de overeengekomen datum van uitvoering;

10% van het bedrag van de overeenkomst, indien de annulering gebeurt tussen 60 kalenderdagen en 11 kalenderdagen vooraf aan de overeengekomen datum van uitvoering;

Dit alles behoudens het recht voor Chef-Privé om voor zover hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 5 kalenderdagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden meegedeeld aan Chef-Privé. Laattijdige meegedeelde wijzigingen zullen als onbestaand worden beschouwd. Een vermindering van het aantal gasten mag niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal bedragen.

Wijzigingen van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal, zullen aanleiding geven tot een prijsaanpassing, welke behoudens andersluidend schriftelijk beding als volgt worden berekend;

  • bij een vermindering van het aantal gasten tussen de 10-20% worden deze gasten integraal aangerekend aan de overeengekomen prijs,
  • iedere vermindering boven 21% worden het aantal verminderde gasten ten belope van 20% integraal aangerekend, de bijkomende vermindering van gasten worden aangerekend ten belope van 50%.

Bij ontstentenis van een prijs per persoon op de overeenkomst, wordt het totaal bedrag van alle prestaties samen, gedeeld door het oorspronkelijk aantal opgegeven personen in deze overeenkomst.

Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeen gekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoud Chef-Privé zich het recht voor het menu aan te passen met gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van Chef-Privé af voor vertraging of niet-levering in geval van moeilijke bereikbaarheid van de lokalen van de klant, of indien deze lokalen onvoldoende klaar staan.

De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert, zoals bv. het vragen van toelating aan de overheid, SABAM e.d.

De klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is Chef-Privé nimmer verantwoordelijk voor schade of verlies van deze goederen en producten.

De klant dient behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installatie en infrastructuur. De klant vrijwaart Chef-Privé voor welk danige aanspraak welke (on)rechtstreeks tegenover Chef-Privé zouden kunnen worden gesteld door zijn gasten. Chef-Privé behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht van alle materiaal en gebruiksgoederen meegebracht door Chef-Privé evenals de niet-geconsumeerde verbruiksgoederen.

De klant is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande.

4bis. Uitvoering van de overeenkomst met behulp van derden

Voor de uitvoering van haar verbintenis, is het Chef-Privé toegelaten om beroep te doen op derden.

Bij levering van diensten door derden (bediening, keukenhulp,…) wordt door Chef-Privé een raming opgemaakt van de duur van deze diensten. Indien door organisatorische redenen vanwege de klant of andere onvoorziene omstandigheden hiervan afgeweken wordt staat het Chef-Privé vrij om deze bijkomende uren à rato van 35 euro per extra begonnen uur per persoon excl. BTW aan te rekenen.  

Voor prestaties waarbij in opdracht van de klant goederen gehuurd dienen te worden zal de klant op één week op voorhand het aantal gasten definitief dienen te bepalen en wordt de klant gehouden het totale huurbedrag en de eventuele waarborg integraal te betalen minstens 7 dagen voor de geleverde prestaties, behoudens andere schriftelijk overeengekomen akkoorden met Chef-Privé.

5. Schade

Schade aan de installaties en de infrastructuur van Chef-Privé valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade veroorzaakt en de klant. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerking, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.

6. Veiligheidsvoorschriften – geluidsoverlast

De klant zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie) van de door hem georganiseerde activiteit.

De voorschriften betreffende veiligheid, brandpreventie en geluidsoverlast e.d. dienen stipt te worden nageleefd. Chef-Privé kan in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele overtredingen.

7. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de afgesproken datum van uitvoering van de overeenkomst.

Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor de geleverde spijzen en dranken is na verbruik geen klacht meer mogelijk. Voor zover de aansprakelijkheid van Chef-Privé vaststaand is, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor de volledige uitvoering van de overeenkomst.

8. Overmacht

Gevallen van overmacht, en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij Chef-Privé of bij de firma’s, waar Chef-Privé goederen betrekt, alle transportbelemmeringen of -vertragingen, voorts het niet leveren van goederen door de leveranciers, stakingen, brand of ongevallen, geven Chef-Privé het recht zijn leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat Chef-Privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Indien door natuurramp, calamiteit of epidemie de uitvoering van de overeenkomst op de voorziene datum onmogelijk is geworden door bijvoorbeeld een verbod ingesteld door de nationale, regionale of lokale overheid, dan wordt de overeenkomst tussen partijen opgeschort totdat de oorzaak of de gevolgen ervan, die de onmogelijkheid tot uitvoering veroorzaakte, ophouden te bestaan. Partijen zoeken dan in onderling overleg een nieuwe datum binnen de 9 maanden na het einde van de opschorting.  

9. Prijzen – betaling

Onze prijzen zijn exclusief BTW (21% voor goederen en diensten), 12% voor ter plaatse bereidde gerechten.

Chef-Privé behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien ingeval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Chef-Privé en uiterlijk op de dag van uitvoering van de overeenkomst.

Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en na één ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wettelijke interestvoet die bepaald wordt in de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties (cfr april 2024 is deze 10,5%). Tevens zal in geval van niet betaling op vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn.

Deze schadevergoeding wordt voor particulieren vastgesteld als volgt:

a) Bij een niet-betaling lager of gelijk aan 150 euro, is de vergoeding vastgesteld op 20 euro.

b) Bij een niet-betaling lager of gelijk aan 500 euro, is de vergoeding 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 500 euro en 150,01 euro.

c) Bij een niet-betaling boven de 500 euro, is de vergoeding 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de 500 euro. Deze vergoeding is beperkt tot het wettelijk toegestane maximum op het moment van de vervaldag.

De schadevergoeding wordt voor niet-particulieren vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.

Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden geeft Chef-Privé het recht om alle prestaties, leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Het niet tijdig betalen op de vervaldag geeft Chef-Privé het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle overige facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Bij maaltijden met aangepaste aperitief/wijnen is in het voorstel het forfait vastgesteld op een halve fles wijn per persoon en één fles aperitief per vijf personen, steeds afgerond naar de hogere hoeveelheid. Bij hoger verbruik wordt bij ontstentenis van andere afspraken 25 euro per extra fles wijn en 40 euro voor extra aperitief gerekend.

10. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege Chef-Privé, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijkingen van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Chef-Privé. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.